Cosaint Sonraí

An Príomh-Chlár Creidmheasa - Fógra Príobháideachais maidir le Cosaint Sonraí

Sa ráiteas príobháideachais seo, tugtar faisnéis maidir leis na bealaí ina bpróiseálann an Príomh-Chlár Creidmheasa agus Banc Ceannais na hÉireann sonraí pearsanta a thugann iasachtóirí dó i dtaca le hiarratais ar iasachtaí agus le comhaontuithe iasachta €500 nó níos mó.

Chun críocha na reachtaíochta um chosaint sonraí, is é Banc Ceannais na hÉireann, Sráid Wapping Nua, Cé an Phoirt Thuaidh, Baile Átha Cliath 1, an rialaitheoir sonraí do shonraí pearsanta a chuirtear ar fáil don Phríomh-Chlár Creidmheasa. An fhaisnéis go léir a stóráiltear ar an bPríomh-Chlár Creidmheasa, stóráiltear laistigh den Aontas Eorpach í.

Bhunaigh Banc Ceannais na hÉireann an Príomh-Chlár Creidmheasa faoin Acht um Thuairisciú Creidmheasa 2013 (an tAcht). Is ionann an Príomh-Chlár Creidmheasa agus bunachar sonraí éigeantach d’fhaisnéis chreidmheasa. Rinne an Banc Ceannais conradh le CRIF Ireland Ltd., an chéad urlár, Adelphi Plaza, Sráid Sheoirse Uachtarach, Dún Laoghaire, Co. Bhaile Átha Cliath (fochuideachta CRIF S.p.A ar lánúinéireacht) chun an Príomh-Chlár Creidmheasa a oibriú.

Faisnéis phearsanta a bhailiú agus a úsáid

Faoin Acht, tá oibleagáid ar iasachtóirí faisnéis chreidmheasa agus phearsanta maidir le hiasachtaithe aonair a thíolacadh don Phríomh-Chlár Creidmheasa (féachA bhfuil ar áireamh’). Folaíonn faisnéis phearsanta:

       (a) ainm

       (b) dáta breithe

       (c) inscne

       (d) seoladh reatha agus seoltaí roimhe seo

       (e) uimhir ghutháin

       (f) uimhir phearsanta seirbhíse poiblí (PPSN)

Tá an fhaisnéis seo ag teastáil chun go bhféadfar iasachtaithe a shainaithint i gceart agus a gcuid iasachtaí a mheaitseáil leo, lena n-áirítear iasachtaí a bheidh acu le hiasachtóirí éagsúla. Déantar an fhaisnéis seo a stóráil go sábháilte ar an bPríomh-Chlár Creidmheasa agus ní dhéanfar í a scaoileadh ach amháin i gcás ina n-iarrfar rochtain ar an bhfaisnéis ag iasachtóir nó ag an iasachtaí lena mbaineann an fhaisnéis sin; nó i gcás ina dtoileoidh an t-iasachtaí lena mbaineann go scaoilfear an fhaisnéis seo le duine eile.

Déanfar sonraí pearsanta a bhaineann le comhaontú creidmheasa a choinneáil ar an bPríomh-Chlár Creidmheasa go ceann tréimhse 5 bliana. Tosóidh an tréimhse 5 bliana seo ó dháta na haisíocaíochta deiridh ar an iasacht lena mbaineann. Tá sé tábhachtach go gcoinneoidh an Banc Ceannais an fhaisnéis chun próifíl chreidmheasa chruinn a chur ar fáil maidir le hiasachtaí. Beidh an fhaisnéis seo le fáil i dtuarascáil chreidmheasa.

Cuimseofar i dtuarascáil chreidmheasa faisnéis maidir le haon iarratais ar chreidmheas arna ndéanamh ag iasachtaí, amhail cineál na hiasachta agus an méid atá á iarraidh. Coinneofar faisnéis maidir le hiarratais ar chreidmheas go ceann tréimhse sé mhí.

Beidh lorg i dtuarascáil chreidmheasa freisin. Is ionann lorg agus taifead de na dátaí go léir ar ar iarradh tuarascáil chreidmheasa, de chineál agus de chuspóir an fhiosraithe, agus de na dreamanna a d’iarr an tuarascáil.

Féadfaidh an Banc Ceannais úsáid a bhaint as aon fhaisnéis a bheidh á coinneáil ar an bPríomh-Chlár Creidmheasa chun aon fheidhm dá chuid a chomhlíonadh.

Cuireann an Príomh-Chlár Creidmheasa le cobhsaíocht airgeadais agus le cosaint tomhaltóirí ar na bealaí seo a leanas:

  • Tugann sé léargas níos fearr don Bhanc Ceannais ar mhargaí airgeadais; agus
  • Tacaíonn sé le ról an Bhainc Ceannais maidir leis an earnáil airgeadais a mhaoirsiú agus maidir le cobhsaíocht airgeadais a chinntiú.

Ní bhainfear úsáid as an bhfaisnéis sin ach amháin ar bhonn anaithnidithe.

Do chearta

Faoin Acht um Thuairisciú Creidmheasa 2013, tá na cearta seo a leanas ag iasachtaithe i ndáil le faisnéis atá á coinneáil ar an bPríomh-Chlár Creidmheasa:

  • ceart chun ráiteas míniúcháin a chur isteach i do thuarascáil chreidmheasa;
  • ceart chun iarratas a dhéanamh chun faisnéis mhíchruinn, neamhiomlán nó faisnéis nach bhfuil cothrom le dáta a cheartú;
  • ceart chun pearsanú amhrasta a thuairisciú;
  • ceart chun cóip de do thuarascáil chreidmheasa a fháil.

Tuilleadh faisnéise a fháil maidir leis na cearta seo. Chun do thuarascáil chreidmheasa a iarraidh nó chun tuarascáil chreidmheasa a iarraidh thar ceann duine éigin eile, ní mór duit doiciméid aitheantais a chur ar fáil.

Faoin reachtaíocht um chosaint sonraí, tá an ceart ag iasachtaithe rochtain a fháil ar shonraí pearsanta fúthu a bheidh á gcoinneáil ar an bPríomh-Chlár Creidmheasa agus chun iarratas a dhéanamh chun faisnéis mhíchruinn, neamhiomlán nó faisnéis nach bhfuil cothrom le dáta a cheartú. Tá an ceart ag iasachtaithe freisin a iarraidh go ndéanfar rochtain ar a gcuid sonraí pearsanta a shrianadh fad a bheidh breithniú á dhéanamh ag an bPríomh-Chlár Creidmheasa ar leasú a a bheidh iarrtha ag an iasachtaí sin.

Ceisteanna agus gearáin

Má bhíonn aon cheisteanna agat maidir leis an bPríomh-Chlár Creidmheasa, is féidir leat teagmháil a dhéanamh linn. Nó is féidir leat teagmháil a dhéanamh leis an Oifigeach Gníomhach um Chosaint Tomhaltóirí sa Bhanc Ceannais ag dataprotection@centralbank.ieFógra Príobháideachta um Chosaint Sonraí an Bhainc Ceannais a léamh.  Ina theannta sin, tá an ceart ag pearsana aonair gearán a dhéanamh leis an gCoimisinéir Cosanta Sonraí tráth ar bith. 

 

Ráiteas maidir le Tionchar ar Phríobháideachas

Tá Ráiteas maidir le Tionchar ar Phríobháideachas (PIA) dréachtaithe ag an mBanc Ceannais agus tá achoimre feidhmiúcháin foilsithe aige.

Is é is cuspóir don PIA measúnú a dhéanamh ar an tionchar a bheidh ag tabhairt isteach an Phríomh-Chláir Creidmheasa ar phríobháideachas na bpearsana aonair is ábhar d’fhaisnéis chreidmheasa, agus cuidiú le measúnú a dhéanamh ar réitigh ionchasacha ar na rioscaí sin.