Ceisteanna Coitianta

Más mian leat teagmháil a dhéanamh linn, cliceáil anseo. Sula ndéanann tú amhlaidh, áfach, is fiú breathnú ar na ceisteanna coitianta thíos mar seans go bhfuil freagra ar do cheist ansin.

Tá. Tá cláir chreidmheasa i bhfeidhm ar fud an domhain le blianta fada anuas chun cuidiú le hiasachtóirí cinntí a ghlacadh agus chun cuidiú le hiasachtaithe an féichiúnas a sheachaint. San AE, tá cláir chreidmheasa i bhfeidhm i bhformhór na mBallstát, lena n-áirítear an Ghearmáin agus an Fhrainc. Mar shampla, bíonn an Príomh-Chlár Creidmheasa sa Bheilg á oibriú ag Banc Náisiúnta na Beilge.

In Éirinn, foráiltear san Acht um Thuairisciú Creidmheasa 2013 go mbeidh Banc Ceannais na hÉireann freagrach as córas náisiúnta, éigeantach um thuairisciú creidmheasa, dá ngairtear an Príomh-Chlár Creidmheasa, a bhunú agus a oibirú.

Thug an Rialtas gealltanas mar chuid de Chlár AE/CAI um Thacaíocht Airgeadais d’Éirinn chun creat dlíthiúil a fhorbairt lena n-éascófaí faisnéis airgeadais maidir le hiasachtaithe a bhailiú agus a lárú. 

Rinneadh an tAcht um Thuairisciú Creidmheasa 2013 a fhoirmiú ó na moltaí a bhí i dTuarascáil na Meithle Idirghníomhaireachta ar Stair Chreidmheasa inar moladh go mbunófaí Príomh-Chlár Creidmheasa chun laigí a sainaithníodh i dtuarascálacha éagsúla a foilsíodh i ndiaidh na géarchéime baincéireachta a réiteach.

Cuirfidh an Príomh-Chlár Creidmheasa le cobhsaíocht airgeadais agus le cosaint tomhaltóirí ar na bealaí seo a leanas:

 • Trí anailís chuimsitheach a chur ar fáil d'iasachtóirí maidir le hacmhainneacht creidmheasa iasachtaithe;
 • Trí fhaisnéis a thabhairt d'iasachtaithe maidir lena bpróifíl airgeadais;
 • Trí léargas níos fearr a thabhairt don Bhanc Ceannais ar mhargaí airgeadais; agus
 • Trí thacú le ról an Bhainc Ceannais maidir leis an earnáil airgeadais a mhaoirsiú agus maidir le cobhsaíocht airgeadais a chinntiú.

Folaíonn iasachtaithe tomhaltóirí, daoine aonair, tradálaithe aonair, cuideachtaí agus aon eintitis eile a bheidh lonnaithe sa Stát an tráth a dhéanfar an t-iarratas ar chreidmheas, nó i gcás ina mbeidh an comhaontú creidmheasa faoi rialú ag dlí na hÉireann.

Le himeacht ama, áireofar ráthóirí a chuireann ráthaíochtaí nó slánaíochtaí ar fáil maidir le comhaontuithe creidmheasa.

 

 • Tithe Maoinithe Sócmhainní
 • Bainc
 • Comhair Chreidmheasa
 • Gnólachtaí a bhfuil leabhair iasachta faighte acu ó institiúidí airgeadais le blianta beaga anuas
 • Iasachtóirí ceadúnaithe airgid
 • Údaráis áitiúla
 • GNBS

 

Ag an tosach, áireofar iasachtaí amhail na cinn seo a leanas ar an bPríomh-Chlár Creidmheasa:

 • Cártaí creidmheasa;
 • Morgáistí;
 • Rótharraingtí;
 • Iasachtaí pearsanta.

Más rud é  

 • Go bhfuil an iasacht comhionann le €500 nó mó ná sin; agus 
 • Go bhfuil cónaí ar an iasachtaí sa Stát an tráth a dhéanfaidh sé/sí iarratas ar iasacht;

              nó i gcás

Go bhfuil an comhaontú iasachta nó an t-iarratas ar iasacht faoi rialú ag dlí na hÉireann.

Ón 31 Márta 2018, áirefoar iasachtaí do ghnóthaí, iasachtaí ó iasachtóirí ceadúnaithe airgid nó ó údaráis áitiúla.

Ón 30 Meitheamh 2019 aireofar comhaontuithe fruilcheannaigh agus pleananna conartha pearsanta amach anseo.

Cuirfear faisnéis chuig an bPríomh-Chlár Creidmheasa laistigh de chúig lá oibre ó dhata féilire deireanach na míosa roimhe sin. Mar shampla, faoin 7 Iúil 2017, beidh faisnéis amhail ar an 30 Meitheamh 2017 curtha chuig an bPríomh-Chlár Creidmheasa.

Coinneofar faisnéis chreidmheasa ar an bPríomh-Chlár Creidmheasa go ceann tréimhse cúig bliana ón dáta a nglanfar an iasacht.

Déanfar faisnéis maidir le feidhmíocht chreidmheasa, amhail iarmhéid gan íoc agus líon na n-íocaíochtaí thar téarma, a choinneáil ar an bPríomh-Chlár Creidmheasa go ceann tréimhse cúig bliana ón tráth a chuirfear an fhaisnéis isteach ar dtús.

Coinneofar faisnéis phearsanta ar an bPríomh-Chlár Creidmheasa go ceann tréimhse cúig bliana ón dáta a nglanfar an iasacht.

Tá an Príomh-Chlár Creidmheasa á chur chun feidhme ar bhonn céimnithe. Tosófar le hiasachtaí do thomhaltóirí amhail cártaí creidmheasa, morgáistí, rótharraingtí agus iasachtaí pearsanta. B’éigean d’iasachtóirí faisnéis phearsanta agus chreidmheasa maidir le hiasachtaí den sórt sin a chur chuig an bPríomh-Chlár Creidmheasa faoin 31 Nollaig 2017, agus níor mhór an fhaisnéis sin a shiardhátú go dtí an 30 Meitheamh 2017. Ní mór dóibh é seo a dhéanamh ar bhonn míosúil as seo amach. 

Tosóidh iasachtóirí ar fhaisnéis maidir le hiasachtaí do ghnóthaí agus maidir le hiasachtaí ó iasachtóirí ceadúnaithe airgid agus ó údaráis áitiúla a chur isteach ón 31 Márta 2018. Ní mór d’iasachtóirí an fhaisnéis seo a chur isteach faoin 30 Meán Fómhair 2018, agus caithfear gach faisnéis den sórt sin a shiardhátú go dtí an 31 Márta 2018. Ní mór d’iasachtóirí é seo a dhéanamh ar bhonn míosúil ina dhiaidh sin.

Ar an bhfaisnéis a chuirtear isteach gach mí, áirítear fáisnéis amhail líon na n-íocaíochtaí thar téarma, más ann dóibh, agus an méid a bheidh fós amuigh.

Ón 30 Meitheamh 2019 aireofar comhaontuithe fruilcheannaigh agus pleananna conartha pearsanta amach anseo.

Tá faisnéis phearsanta agus chreidmheasa á cur chuig an bPríomh-Chlár Creidmheasa ar bhonn míosúil ón 30 Meitheamh 2017 i leith iasachtaí do thomhaltóirí amhail cártaí creidmheasa, morgáistí, rótharraingtí, agus iasachtaí pearsanta. Má bhí aon íocaíochtaí thar téarma ar do chuntas an 30 Meitheamh nó má bhí íocaíochtaí nach ndearnadh ó shin, cuirfear an fhaisnéis sin chuig an bPríomh-Chlár Creidmheasa.

Tosóidh iasachtóirí ar fhaisnéis a chur isteach maidir le hiasachtaí ó iasachtóirí airgid agus ó údaráis áitiúla agus maidir le hiasachtaí do ghnóthaí ón 31 Marta 2018. 

Tá d’iasachtóir freagrach as cruinneas na sonraí a chuireann siad chuig an bPríomh-Chlár Creidmheasa. Fad a bheidh na sonraí sin ina seilbh acu, beidh siad ina rialaitheoir sonraí faoi na hAchtanna um Chosaint Sonraí. 

A luaithe a gheobhaidh an Príomh-Chlar Creidmheasa na sonraí sin, tiocfaidh Banc Ceannais na hÉireann chun a bheith ina rialaitheoir sonraí.

Má chreideann tú go bhfuil roinnt de na sonraí ar do thuarascáil chreidmheasa míchruinn, tá an ceart agat iarratas a dhéanamh chun na sonraí sin a leasú. Lean na treoracha seo maidir leis an modh chun iarratas a dhéanamh ar leasú.

Ní hé. Ní chruthóidh an Príomh-Chlár Creidmheasa liosta mainnitheoirí. Ní féidir le hiasachtóirí tuarascálacha creidmheasa a iarraidh ach amháin chun críche ceadaithe, amhail iarratas ar iasacht nua.

Féadfaidh gach iasachtóir cinneadh a ghlacadh i dtaobh iasacht a cheadú nó a dhiúltú, bunaithe ní hamháin ar thuarascáil chreidmheasa ach ar shonraí maidir le hioncam agus sócmhainní, ar a mbeartas um iasachtú féin agus ar aon fhaisnéis eile a bheidh ag teastáil uathu chomh maith. 

Tá. San Acht um Thuairisciú Creidmheasa 2013 agus sna Rialacháin, tugtar an bunús dlí chun uimhreacha PSP a bhailiú agus a phróiseáil.  Chomh maith leis sin, chuaigh Banc Ceannais na hÉireann i gcomhairle leis an gCoimisinéir Cosanta Sonraí sular foilsíodh na Rialacháin.

 

 

Gach uair a gheobhaidh iasachtóir rochtain ar do thuarascáil chreidmheasa, fágfaidh siad lorg digiteach. Is ionann lorg agus taifead ar an dáta, ar ainm an iasachtóra, agus ar an gcúis a d’iarr an t-iasachtóir áirithe sin do thuarascáil chreidmheasa.

Taispeánfar an lorg sin ag bun na tuarascála agus fanfaidh sé ansin go ceann cúig bliana tar éis don iasachtóir rochtain a fháil uirthi.

Tá an chuma seo a leanas ar lorg: 

LORG - 

Taifead ar rochtain le cúig bliana anuas

 
 

Ainm Soláthraí Faisnéise Creidmheasa

DÁTA AN FHIOSRAITHE

FEIDHM

CUSPÓIR    

 

BANC ABC

12/01/2016

IARRATAS NUA AR CHREIDMHEAS

IARRATAS NUA AR CHREIDMHEAS

 

BANKC DEF 

05/04/2015

FIOSRÚ FAIREACHÁIN

 ATHSTRUCHTÚRÚ

 

GHI FINANCE

06/11/2014

FIOSRÚ FAIREACHÁIN

SARÚ TÉARMAÍ 

 

JKL CU

06/01/2013

IARRATAS NUA AR CHREIDMHEAS

IARRATAS NUA AR CHREIDMHEAS

 

No míreanna le fáil.