Cúlra

Cad é an Príomh-Chlár Creidmheasa?

Is córas nua slán é an Príomh-Chlár Creidmheasa ina mbailítear sonraí pearsanta agus creidmheasa maidir le hiasachtaí de €500 nó níos mó. Bíonn sé á oibriú ag Banc Ceannais na hÉireann faoin Acht um Thuairsciú Creidmheasa 2013.

Maidir leis an Acht seo:

  • Bunaíodh é de thoradh mholtaí na Meithle Idirghníomhaireachta ar Stair Chreidmheasa; agus
  • Déantar foráil ann maidir le Príomh-Chlár Creidmheasa chun laigí arna sainaithint le linn na géarchéime baincéireachta in 2008 a réiteach.

D’fhorbair an Rialtas an Príomh-Chlár Creidmheasa chun faisnéis maidir le hiasachtaí a bhailiú agus a lárú. Comhaontaíodh é seo mar chuid de Chlár AE/CAI um Thacaíocht Airgeadais d’Éirinn.

Cuireann an Príomh-Chlár Creidmheasa le cobhsaíocht airgeadais agus le cosaint tomhaltóirí ar na bealaí seo a leanas:

  • Cuireann sé anailís níos fearr ar fáil d'iasachtóirí maidir le hacmhainneacht creidmheasa iasachtaithe;
  • Tugann sé faisnéis d’iasachtaithe maidir lena bpróifíl airgeadais;
  • Tugann sé léargas níos fearr don Bhanc Ceannais ar mhargaí airgeadais; agus
  • Tacaíonn sé le ról an Bhainc Ceannais maidir leis an earnáil airgeadais a mhaoirsiú agus maidir le cobhsaíocht airgeadais a chinntiú.

Gach mí ó mhí an Mheithimh 2017 i leith, ní mór d’iasachtóirí, lena n-áirítear bainc, comhair chreidmheasa, agus aon iasachtóir eile a mbíonn iasachtaí de €500 nó níos mó á soláthar aige do thomhaltóirí, faisnéis phearsanta agus chreidmheasa maidir le hiasachtaí a chur chuig an bPríomh-Chlár Creidmheasa. Ar dtús, bhí cártaí creidmheasa, morgáistí, rótharraingtí agus iasachtaí pearsanta i gceist.

Ó mhí an Mhárta 2018, tosóidh iasachtóirí ceadúnaithe airgid agus údaráis áitiúla ar fhaisnéis a aistriú chuig an bPríomh-Chlár Creidmheasa. Áireofar iasachtaí do ghnóthaí ón tráth seo freisin. Áireofar cineálacha eile iasachtaí amhail comhaontuithe fruilcheannaigh nó Pleananna Conartha Pearsanta gach mí ón 30 Iúil 2019. Tá tuilleadh eolais le fáil anseo maidir lena bhfuil ar áireamh ar an bPríomh-Chlár Creidmheasa.

Is leis an Banc Ceannais an fhaisnéis a choinneofar ar an bPríomh-Chlár Creidmheasa. Is rialaitheoir sonraí é an Banc Ceannais faoi na hAchtanna um Chosaint Sonraí. Aon fhaisnéis a aistreoidh iasachtóirí chuig an bPríomh-Chlár Creidmheasa, úsáidfear í chun tuarascálacha creidmheasa aonair a chruthú. Tá ceart agat do thuarascáil chreidmheasa a iarraidh tráth ar bith saor in aisce (faoi réir úsáid chothrom).  Tá tuilleadh faisnéise le fáil anseo maidir leis an gcaoi inar féidir leat tuarascáil a iarraidh agus maidir le do chearta.

Ní chuirfidh do thuarascáil chreidmheasa in iúl cibé acu an gceadófar iasacht duit.

Ní dhéanfaidh an Príomh-Chlár Creidmheasa:

Is féidir leat tuarascáil chreidmheasa a iarraidh nó breathnú ar ár mbileog eolais maidir le tuarascáil chreidmheasa.