Cad é an Príomh-Chlár Creidmheasa?

Is córas nua slán é an Príomh-Chlár Creidmheasa ina mbailítear sonraí pearsanta agus creidmheasa maidir le hiasachtaí de €500 nó níos mó. Bíonn sé á oibriú ag Banc Ceannais na hÉireann faoin Acht um Thuairsciú Creidmheasa 2013.

Maidir leis an Acht seo:

  • Bunaíodh é de thoradh mholtaí na Meithle Idirghníomhaireachta ar Stair Chreidmheasa; agus
  • Déantar foráil ann maidir le Príomh-Chlár Creidmheasa chun laigí arna sainaithint le linn na géarchéime baincéireachta in 2008 a réiteach.

D’fhorbair an Rialtas an Príomh-Chlár Creidmheasa chun faisnéis maidir le hiasachtaí a bhailiú agus a lárú. Comhaontaíodh é seo mar chuid de Chlár AE/CAI um Thacaíocht Airgeadais d’Éirinn.

Cuireann an Príomh-Chlár Creidmheasa le cobhsaíocht airgeadais agus le cosaint tomhaltóirí ar na bealaí seo a leanas:

  • Cuireann sé anailís níos fearr ar fáil d'iasachtóirí maidir le hacmhainneacht creidmheasa iasachtaithe;
  • Tugann sé faisnéis d’iasachtaithe maidir lena bpróifíl airgeadais;
  • Tugann sé léargas níos fearr don Bhanc Ceannais ar mhargaí airgeadais; agus
  • Tacaíonn sé le ról an Bhainc Ceannais maidir lena oibleagáidí agus a fheidhmeanna a chomhlíonadh, lena n-áirítear maoirseacht a dhéanamh ar an earnáil airgeadais agus cobhsaíocht airgeadais a chinntiú.

Gach mí ó mhí an Mheithimh 2017 i leith, ní mór d’iasachtóirí, lena n-áirítear bainc, comhair chreidmheasa, agus aon iasachtóir eile a mbíonn iasachtaí de €500 nó níos mó á soláthar aige do thomhaltóirí, faisnéis phearsanta agus chreidmheasa maidir le hiasachtaí a chur chuig an bPríomh-Chlár Creidmheasa. Ar dtús, bhí cártaí creidmheasa, morgáistí, rótharraingtí agus iasachtaí pearsanta i gceist.

Ó mhí an Mhárta 2018, tosóidh iasachtóirí ceadúnaithe airgid agus údaráis áitiúla ar fhaisnéis a aistriú chuig an bPríomh-Chlár Creidmheasa. Thosaigh iasachtóirí ar fhaisnéis maidir le comhaontuithe fruilcheannaigh, pleananna conartha pearsanta  agus cineálacha comhchosúla maoiniúcháin faoina raon feidhme, a chur chuig an bPríomh-Chlár  Creidmheasa an ó 30 Meitheamh 2019. Tá tuilleadh eolais le fáil anseo maidir lena bhfuil ar áireamh ar an bPríomh-Chlár Creidmheasa.

Is leis an Banc Ceannais an fhaisnéis a choinneofar ar an bPríomh-Chlár Creidmheasa. Is rialaitheoir sonraí é an Banc Ceannais faoi na hAchtanna um Chosaint Sonraí. Aon fhaisnéis a aistreoidh iasachtóirí chuig an bPríomh-Chlár Creidmheasa, úsáidfear í chun tuarascálacha creidmheasa aonair a chruthú. Tá ceart agat do thuarascáil chreidmheasa a iarraidh tráth ar bith saor in aisce (faoi réir úsáid chothrom).  Tá tuilleadh faisnéise le fáil anseo maidir leis an gcaoi inar féidir leat tuarascáil a iarraidh agus maidir le do chearta.

Ní chuirfidh do thuarascáil chreidmheasa in iúl cibé acu an gceadófar iasacht duit.

Ní dhéanfaidh an Príomh-Chlár Creidmheasa:

Is féidir leat tuarascáil chreidmheasa a iarraidh nó breathnú ar ár mbileog eolais maidir le tuarascáil chreidmheasa.