Táillí agus Tobhaigh

rialacháin déanta ag Banc Ceannais na hÉireann lena rialaítear na táillí is iníoctha ag iasachtóirí i leith fiosruithe ar an bPríomh-Chlár Creidmheasa.  Téann na rialacháin seo i ngleic freisin le nithe gaolmhara amhail socruithe a bhaineann le táillí a íoc, a bhailiú agus a ghnóthú agus socruithe a bhaineann le díolúintí.

Is féidir le hiasachtaithe, ar daoine aonair iad, iarratais a chur isteach ar a dtuarascálacha creidmheasa saor in aisce tráth ar bith, ar choinníoll nach mbeidh na hiarratais sin iomarcach i gcomhréir leis an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí. Tugtar ‘úsáid chothrom’ air seo. De réir Airteagal 12 den Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (RGCS), i gcás inar léir go bhfuil iarratais ón ábhar sonraí gan bhunús nó iomarcach, go háirithe toisc iad a bheith athráiteach, féadfaidh an rialaitheoir sonraí táille réasúnach a ghearradh lena gcuirfear san áireamh na costais riaracháin a bhaineann leis an bhfaisnéis nó leis an gcumarsáid a chur ar fáil nó a bhaineann leis an ngníomhaíocht a iarradh a dhéanamh nó féadfaidh sé diúltú gníomhú de réir an iarratais.

Is féidir le hiasachtaithe, nach daoine aonair iad (mar shampla cuideachtaí), iarratas ar thuarascáil chreidmheasa a chur isteach uair amháin sa bhliain saor in aisce. Beidh táille €6.35 ar aon iarratas a dhéánfar ina dhiaidh sin sa bhliain sin.

Thosaigh iasachtóirí ar fhaisnéis maidir le hiasachtaí do thomhaltóirí, amhail cártaí creidmheasa, morgáistí, iasachtaí pearsanta agus rótharraingtí, a chur chuig an bPríomh-Chlár Creidmheasa an 30 Meitheamh 2017. Gearradh iasachtóirí ar fhiosrúcháin faoin bPríomh-Chlár Creidmheasa ón 1 Iúil 2019, nuair a bhí faisnéis 24 mí ar fáil ar na hiasachtaí seo.

Thosaigh iasachtóirí ar fhaisnéis maidir le hiasachtaí ó iasachtóirí airgid agus údaráis áitiúla agus maidir le hiasachtaí do gnóthaí a chur chuig an bPríomh-Chlár Creidmheasa an 30 Márta 2018.

Thosaigh iasachtóirí ar fhaisnéis maidir le comhaontuithe fruilcheannaigh, pleananna conartha pearsanta  agus cineálacha comhchosúla maoiniúcháin faoina raon feidhme, a chur chuig an bPríomh-Chlár  Creidmheasa an 30 Meitheamh 2019.

Mar a fhoráiltear sna Rialacháin, is é €5.00 an muirear uasta a ghearrfar in aghaidh an fhiosraithe. Ón 1 Iúil 2019, áfach, is é €3.50 an muirear tosaigh a ghearrfar ar iasachtóirí in aghaidh an fhiosraithe. Féadfaidh an Banc Ceannais athbhreithniú a dhéanamh air seo tar éis tréimhse oibriúcháin iarbhír.

Coimeádfaidh Banc Ceannais na hÉireann a cheart faoin Acht chun tobhach a thabhairt isteach níos déanaí don Phríomh-Chlár Creidmheasa. Bunaíodh an Príomh-Chlár Creidmheasa ar an mbonn go ndéanfar na costais go léir a bhaineann leis a fháil ar ais.