Gluais

Sa ghluais seo, tugtar léirmhíniú ar na príomhthéarmaí a úsáidtear ar an suíomh gréasáin seo.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A A
 • Ciallaíonn AN T-ACHT

  an tAcht um Thuairisciú Creidmheasa 2013.

 • Ciallaíonn ÁBHAR FAISNÉISE CREIDMHEASA (CIS)

  Iasachtaí -aon duine a mbeidh iarratas ar chreidmheas déanta aige nó aici nó a mbeidh comhaontú creidmheasa déanta aige nó aici le CIP.  Áireofar duine is ráthóir ag tráth níos déanaí.

 • Ciallaíonn AMHARC IASACHTAÍ AONAIR

  An chaoi ina léirítear faisnéis maidir le hiasachtaí ar an bPríomh-Chlár Creidmheasa. Bíonn na hiarratais agus na comhaontuithe go léir a bhaineann le hiasachtaí nasctha faoi phróifíl iasachtaí amháin.

B B C C
 • Ciallaíonn Clár

  an Príomh-Chlár Creidmheasa - bunachar sonraí d’fhaisnéis phearsanta agus chreidmheasa arna bhunú ag an mBanc faoin Acht.

 • Ciallaíonn COMHAONTÚ CREIDMHEASA AGUS NA DAOINE SIN LENA MBAINEANN AN T-ACHT

  Iarratas arna dhéanamh ag CIS chuig CIP chun creidmheas a sholáthar.  Ní mór don CIS a bheith ina c(h)ónaí sa Stát an tráth a dhéanfar an t-iarratas, nó nuair a dhéanfar an comhaontú creidmheasa  Méid €500 nó níós mó a bheidh i gceist.

 • Ciallaíonn CREIDMHEAS

  iasacht, íocaíocht iarchurtha nó foirm garaíochta eile seachas ceann a sholáthróidh institiúid chreidmheasa amháin d’institiúid chreidmheasa eile, d’aon eintiteas a bheidh aicmithe mar eintiteas laistigh den rialtas ginearálta; iasachtaí idir cuideachtaí, nuair a sholáthraítear creidmheas d’fhostaithe amháin; chun fóntais a sholáthar; chun earraí nó seirbhísí a cheannach ón duine a sholáthraíonn an creidmheas nó i gcás nach mbeidh ús nó muirear eile iníoctha.

 • Ciallaíonn CRIF

  CRIF Ireland Ltd a oibríonn an Príomh-Chlár Creidmheasa thar ceann Bhanc Ceannais na hÉireann

F F
 • Ciallaíonn FAISNÉIS CHREIDMHEASA

  Faisnéis a bhaineann le cineál agus téarma an iarratais ar chreidmheas nó an chomhaontaithe creidmheasa, amhail cineál táirge, minicíocht aisíocaíochta, dáta tosaithe agus dáta aibíochta. Áirítear freisin aon athruithe ar chineál nó ar théarma an chomhaontaithe creidmheasa agus aon fhaisnéis eile a bhaineann le feidhmiú oibleagáidí.

I I
 • Ciallaíonn Iarratas ar chreidmheas agus na daoine sin lena mbaineann an t-acht

  Iarratas arna dhéanamh ag CIS chuig CIP chun creidmheas a sholáthar.  Ní mór don CIS a bheith ina chónaí/cónaí sa Stát an tráth a dhéanfar an t-iarratas, agus ní mór don mhéid a bheith comhionann le €500 nó níos mó.

 • Ciallaíonn IASACHTÓIR

  Soláthraí Faisnéise Creidmheasa - aon duine a sholáthraíonn creidmheas amhail soláthraithe rialáilte seirbhísí airgeadais; GNBS, údarás áitiúil; agus aon duine eile a sholáthraíonn creidmheas.  Eisiatar Banc Ceannais na hÉireann, aon Bhanc Ceannais eile, agus geallbhróicéirí.

 • Ciallaíonn IASACHTAÍ

  Ábhar Faisnéise Creidmheasa - aon duine a mbeidh iarratas ar chreidmheas déanta aige nó aici nó a mbeidh comhaontú creidmheasa déanta aige nó aici le CIP.  Áireofar duine is ráthóir ag tráth níos déanaí.

P P S S
 • Ciallaíonn SOLÁTHRAÍ FAISNÉISE CREIDMHEASA (CIP)

  Iasachtóir - aon duine a sholáthraíonn creidmheas amhail soláthraí rialáilte seirbhísí airgeadais; GNBS, údarás áitiúil; agus aon duine eile a sholáthraíonn creidmheas.  Eisiatar Banc Ceannais na hÉireann, aon Bhanc Ceannais eile, agus geallbhróicéirí.

T T
 • Ciallaíonn TOMHALTÓIR

  Duine nádúrtha, ag gníomhú dó/di lasmuigh dá t(h)rádáil, dá g(h)nó nó dá g(h)airm mar a mhínítear san Acht um Chreidmheas do Thomhaltóirí 1995.

 • Ciallaíonn TUARASCÁIL CHREIDMHEASA

  cóip chrua nó cóip bhog de dhoiciméad a tháirgeann an Príomh-Chlár Creidmheasa mar fhreagairt ar iarratas ar rochtain.