Próiseáil Sonraí

Cuirtear faisnéis chuig an bPríomh-Chlár Creidmheasa laistigh de chúig lá oibre ó dháta féilire deireanach na míosa roimhe sin.

Tá úsáid an Chárta Seirbhísí Poiblí leagtha amach in alt 263 den Acht Leasa Shóisialaigh 2005. 
 
I Sceideal 5 den Acht sin, tá liosta de chomhlachtaí sonraithe atá ceadaithe chun cártaí seirbhísí poiblí a iarraidh ar dhaoine den phobal. Níl Banc Ceannais na hÉireann san áireamh ar an liosta de chomhlachtaí sonraithe sa Sceideal sin agus, dá bhrí sin, ní féidir leis cárta seirbhísí poiblí a iarraidh ná ní féidir leis glacadh leis an gcárta sin mar fhoirm aitheantais don Phríomh-Chlár Creidmheasa. Is féidir leat tuilleadh eolais a fháil maidir leis na doiciméid aitheantais atá inghlactha.

Cuirfear leis an bhfaisnéis chreidmheasa seo le himeacht aimsire go dtí go mbeidh faisnéis cúig bliana le fáil sa tuarascáil chreidmheasa.

Coinneofar faisnéis phearsanta ar an bPríomh-Chlár Creidmheasa go ceann tréimhse cúig bliana ón dáta a nglanfar an iasacht.

I gcás iasacht ghníomhach (i.e. iasacht a mbíonn íocaíochtaí fós á ndéanamh ina leith nó a mbeifear a súil leis go ndéanfar íocaíochtaí ina leith), beidh an dá bhliain is déanaí d’fhaisnéis íocaíochta sofhecithe ag an iasachtóir.

Tabhair faoi deara, le do thoil, go measfar go bhfuil iasacht scortha má chinneann tú í a íoc ina hiomláine nó má tá sí scortha ag an iasachtóir. I gcás iasacht a bheidh scortha tar éis an 30 Meitheamh 2017, beidh an dá bhliain deiridh d’fhaisnéis íocaíochta sofheicthe ag an iasachtóir.

Nuair a shlánóidh an fhaisnéis is sine cúig bliana, déanfar gach iontráil ar leith a scriosadh gach mí ina dhiaidh sin. Déanfar faisnéis maidir le hiasacht scortha a bhaint den tuarascáil chreidmheasa cúig bliana i ndiaidh na híocaíochta deiridh.

Mar shampla, má ghlanann tú iasacht i mí Eanáir 2020, beidh faisnéis a théann chomh fada siar le mí Eanáir 2018 sofheicthe ag an iasachtóir. Beidh an fhaisnéis seo sofheicthe ag an iasachtóir go dtí mí Eanáir 2023 nuair a thosófar ar an bhfaisnéis is sine (i.e. an fhaisnéis a bhí ann i mí Eanáir 2018) a scriosadh ar bhonn míosúil. Beidh an taifead iomlán scriosta faoi mhí Eanáir 2025.

Rinneadh an Príomh-Chlár Creidmheasa a chur chun feidhme ar bhonn céimnithe. Tosaíodh le hiasachtaí do thomhaltóirí ar nós cártaí creidmheasa, morgáistí, rótharraingtí agus iasachtaí pearsanta ar an 30 Meitheamh 2017. Ó shin i leith, tá faisnéis á cur chuig an bPríomh-Chlár Creidmheasa ar bhonn míosúil.

Ón 31 Márta 2018 i leith, tá iasachtóirí airgid agus údaráis áitiúla agus iasachtóirí a sholáthraíonn iasachtaí do ghnóthaí, curtha san áireamh ar an bPríomh-Chlár Creidmheasa.

Ón 30 Meitheamh 2019 i leith, tá faisnéis maidir le fruilcheannach, pleananna conartha pearsanta (PCPanna) agus maoiniú sócmhainní san áireamh ar an bPríomh-Chlár Creidmheasa.

Maidir leis an bhfaisnéis a chuirtear isteach gach mí, áirítear faisnéis amhail líon na n-íocaíochtaí thar téarma, más ann dóibh, agus méideanna a bheidh fós amuigh.

Tá faisnéis phearsanta agus chreidmheasa á cur chuig an bPríomh-Chlár Creidmheasa ar bhonn míosúil ón 30 Meitheamh 2017 i leith iasachtaí do thomhaltóirí amhail cártaí creidmheasa, morgáistí, rótharraingtí, agus iasachtaí pearsanta. Má bhí aon íocaíochtaí thar téarma ar do chuntas ar an 30 Meitheamh 2017 nó má bhí íocaíochtaí nach ndearnadh ó shin, cuirfear an fhaisnéis sin chuig an bPríomh-Chlár Creidmheasa.

Ón 31 Márta 2018 i leith, tá faisnéis á cur chuig an bPríomh-Chlár Creidmheasa ag iasachtóirí maidir le hiasachtaí ó iasachtóirí airgid agus údaráis áitiúla agus maidir le hiasachtaí do gnóthaí. Má bhí aon íocaíochtaí thar téarma ar do chuntas ar an 31 Márta 2018 nó má bhí íocaíochtaí nach ndearnadh ó shin, cuirfear an fhaisnéis sin chuig an bPríomh-Chlár Creidmheasa.

Ón 30 Meitheamh i leith, tá faisnéis á cur isteach ag iasachtóirí maidir le fruilcheannach, pleananna conartha pearsanta (PCPanna) agus maoiniú sócmhainní. Má bhí aon íocaíochtaí thar téarma ar do chuntas ar an 31 Meitheamh 2019 nó má bhí íocaíochtaí nach ndearnadh ó shin, cuirfear an fhaisnéis sin chuig an bPríomh-Chlár Creidmheasa.

No míreanna le fáil.